Evaluering

Grøn Generation evalueres af Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Evalueringens formål
Evalueringen af projekt Grøn Generation har til formål at:

  • uddrage og kortlægge i hvilket omfang det er lykkedes de deltagende kommuner at udvikle og udnytte kommunale strategier, strukturer og initiativer til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og
  • opsamle og formidle ”Good practice”.

Metode
Den løbende erfaringsopsamling sker blandt Grøn Generation-koordinatorerne i alle involverede kommuner gennem indledende og afsluttende surveys og årlige interviews. Desuden består evalueringen af feltundersøgelser ved årlige nationale møder samt koordinator-møder, en desktopanalyse af udvalgte nøgletal og dokumentanalyser samt afsluttende fokusgruppeinterviews blandt relevante aktører. Målet er at systematisere refleksioner omkring projektets proces, resultater og bæredygtighed.

Fokuspunkter for evalueringen
Evalueringen har 4 fokuspunkter:

  • Koordinatorerne og følgegruppernes sammensætning og arbejde.
  • Opbygning af kommunale strukturer til fremme og koordinering af UBU.
  • Konkrete forandringer i kommunernes arbejde med UBU.
  • Bæredygtigheden af ovenstående.

Evaluator deltager i projektudvikling og kvalitetssikring
Evalueringen gennemføres ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder, og der lægges vægt på at den er aktionsorienteret. Det betyder at evaluator fungerer som sparringspartner for projektet med henblik på udvikling og kvalitetssikring af aktiviteterne. Resultaterne formidles således løbende til Danish Science Factory, hvilket sikrer en løbende vidensindsamling og justeringsmulighed gennem forløbet.

Kontakt
Spørgsmål om evalueringen kan stilles til Olga Trolle (35 32 03 39, olga.trolle@ind.ku.dk), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.