Om Grøn Generation

Udviklingsprojektets formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse. Målet er at engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og dermed Grønne Generationer.

Projektet tager afsæt i eksisterende nationale og kommunale strukturer og initiativer til bæredygtig udvikling og fremme af UBU rettet mod 0-20 årige. Projektet trækker i øvrigt på erfaringer fra projekt Science-Kommuner, der har skabt varige forandringer.

For at bringe lokale ressourcer i nye samspil vil kommunerne i Grøn Generation afprøve metoder til samskabelse (co-creation) af strategier til fremme af UBU.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kræver samarbejde
Her ved afslutningen af FN’s tiår for UBU er UBU ikke alment omsat og udbredt i praksis.

F.eks. har kun godt en tredjedel af landets kommuner specifikke politikker eller strategier i forhold til bæredygtig udvikling i folkeskolen, mens blot 17% af kommunerne tilbyder efteruddannelse til lærere om bæredygtig udvikling.

Kilden er rapporten“Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen” fra Aarhus Universitet. Rapporten anbefaler, at “styrke samarbejdet om bæredygtig udvikling i kommunalforvaltningerne og udnytte samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere”.

Grøn Generation stimulerer netop til samarbejde i kommunalforvaltningerne.

UBU er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund i fremtiden.

UBU er et timeløst fag indskrevet i de officielle mål for børn og unges udvikling.

FN’s organisation for uddannelse, UNESCO, skriver: ”UBU betyder, at man inkluderer centrale emner, som bæredygtig udvikling i undervisning og læring, indenfor fx klimaændringer, katastroferisiko-begrænsning, biodiversitet, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtigt forbrug.

Det kræver også en aktivt deltagende brug af undervisnings- og læringsmetoder, der motiverer og gør eleverne i stand til at ændre deres adfærd og ”tage action” frem mod en bæredygtig udvikling.

UBU fremmer dermed kompetencer som kritisk tænkning, evnen til at forestille sig fremtidige scenarier og træffe beslutninger i samarbejde med andre. UBU kræver vidtrækkende ændringer i den måde undervisningen ofte praktiseres på i dag.”

Netværk af kommunale koordinatorer fra 10 kommuner
10 kommuner fordelt på to klynger øst og vest for Storebælt deltager efter politisk tilsagn. I hver kommune er udpeget et team af to koordinatorer med relation til områderne børn&unge samt bæredygtig udvikling - typisk fra Børn&Unge- og Teknik&Miljø-forvaltninger.

Projektet støtter koordinatorteamet i at drive den lokale strategiproces og dele erfaringer med koordinatorer fra de øvrige kommuner, en National Inspirationsgruppe samt evaluator. En central udfordring er at aktivere alle gode lokale kræfter i udvikling af kommunale strategier til fremme af UBU.

National Inspirationsgruppe
For at sikre videndeling og koordination mellem det nationale og de lokale niveauer, er der sammensat en National Inspirationsgruppe. Gruppen består af ressourcepersoner, der repræsenterer en række nationale tiltag eller organisationer, med relevans for bæredygtig

Evaluering og formidling
Grøn Generation evalueres af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Der udarbejdes en evalueringsrapport og afholdes en konference om kommunernes resultater i slutningen af projektet.

Finansiering og tidshorisont
VILLUMFONDEN har bevilget Danish Science Factory fem millioner til det firårige projekt Grøn Generation. Første projektår rekrutteredes de deltagende kommuner. I årene 2014-16 arbejder kommunerne med hver deres strategi til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Downloads